Ac?madan Hepsini siktim 5. bölüm

Sabah demli çay?mla gazeteleri okurken odaya dolan sayfalar?n ç?kartt??? h???rt? ve basımevi mürekkebinin kokusu beni mest etmeye yetiyor hem de giderek Cansu ile yakalad???m?z yak?nla?man?n keyifli getirisini dü?ünüyor onun o sar???n bedenini biran evvel ç?lg?nca bir istek ile kucaklamak istiyordum
Odam?n kap?s? aç?ld???nda zarif güzel bedeni ile sar? f?rt?na içeri girmi? ,gözlerindeki o gülümseyi? bir y?ld?r?m gibi içime akm?? karn?mdan kas?klar?ma inmi? ve baks?r?m?n içindeki hayvana k?m?ldama izni vermi?ti. ?çimdeki o vah?i yarat?k bir gülü?le harekete geçiyordu i?te. Yava?ça yan?ma gelip gazeteleri al?p bir kenara koydu. Elimi kaçlas?na atm?? ete?inin üzerinden götünü ok?uyordum ki
–Yaramazl?k yok patron daha i?leri halledemedik bugün fazla i?imiz var
–Ne i?i
–Brifing, ?u dosyada i?te
–Ne dosyas? yahu
–Sikilecekler listesi…

?ntikam h?rs? ile fettan bir kad?na dönen Cansu masam?n üzerine b?rakt??? dosyay? çevirip o muhte?em sesi ile bana açıklama etmeye ba?lam??t? bense hem dinliyor hem de götünü ok?uyordum buna ses ç?karm?yordu

–?u gördü?ün birinci hedef patron ad? Eda, eski kocam?n k?zkarde?i ah ne çektirdi bana domuz! Basit bir av olacakt?r zira mutsuz bir evlili?i var, tak?ld??? mekanlar ?unlar ve sevdi?i ?eyler seni onun ho?una gidecek bir ?eye çevirece?iz. Bak ?u bikinili foto?raf? kötü de?il de?il mi birkaç defa ç?plak görmü?tüm canlı memeleri var kalta??n
–Seninkiler gibi mi deyip memelerini avuçlad?m
–Benimkilerden daha iyi patron..ilk hedefimiz bu nas?l
–Eh i?te senin kadar…
–Sikeceksin bu orospuyu anl?yor musun hem de am?n? götünü bir edip sikeceksin..
–Nas?l tan??aca??z!
–O basit ö?len saat 20:00’de ?urada ol ve ?u k?yafetleri giy olur mu…
–Tamam…

Dosyadaki bilgileri incelemeye ba?lam??t?m, net olarak ne yapaca??n? bilmesem de bu kad?n?n akl?na uymaktan ba?ka bir çarem yoktu ah neler yap?yordum ben böyle, az sonra Berk odaya girdi arkas?nda cansu ile Cansu onu bir köpek gibi siz çöktürmü? saçlar?ndan tutup önüme getirmi? fermuar?m? aç?p sikimi avuçlar?na alm?? ve karde?inin a?z?na sokmu?tu..

–Seni orospu köpek, demek patronun ablan? sikmek isterken zevkle inliyordun bu yara??n alt?nda ha..kusturana kadar yalataca??m sana bu yara?? ad? orospu çocu?u, göttenveren ibne seni…

Dedi?i gibi de oldu küçük ibnenin gözleri ya?ara ya?ara ald? yara??m? az??na bir taraftan da tokatlar vuruyordu. Ah azg?n sürtük diyordum içimden gözlerinin içine bakarak gözlerimizile birbirimizi kutsay?p sevi?irken a?a??da bacaklar?m?n aras?nda o?lan?n ba?? bir piston gibi inip kalk?yor bademciklerine kadar de?diriyordum fazla geçmeden koyu döllerim bir k?rbaç gibi ibnenin bo?az?na çarpmaya dama??na yap???p bo?az?na akmaya ba?lad?
Saat 20:00’de belirtti?i mekana girdim, ta? dö?emeleri ile güzel ve ortas?nda bir f??kiyesi olan lüks lokantan?n en uç masas?nda bana do?ru sallanan bir el gördüm Cansu ve Eda ayn? masadayd?…

–Bak edac???m sana bahsetti?im patronum!
–Merhaba..

Yemekler yeniyor, ve k?rm?z? ?arap içiyorduk dosyadan okudu?um kadar? ile Eda’n?n sevdi?i ?eylerden bahsediyordum ve yava?ça baca??m? onun baca??na sürtüyor tepkisini ölçmeye çal???yordum gülüm?emler, kahkahalar e?li?inde geçiyordu sohbetimiz. Küçük dokunu?lar?n vakit diye gelen mesajla beraber yava?ça ürkütmeden sohbet havas?nda ellerimi Eda’n?n omuzuna koyuyor bu mutsuz kad?n? tavlama çal???yordum. Tabi ayn?s?n? Cansu’ya da yap?yor sinemadan konu?uyor oradan edebiyata geçiyorduk. Saat 24’e geldi?inde hesab? ödeyip daha önceden nakit manya?? oldu?unu bildi?im Eda’n?n gözleri önünde yüklü miktar bir bah?i? de b?rakt?m…

K?zlar? evine b?rakma i?ini üstlenmi?tim Cansu lavaboya giderken en son Eda’y? b?rak senden ho?land? 2 bira içmek için arabay? bir yere çek i?i ilerlet hadi göreyim seni patron dedi…

Bu kadar basit m?yd?!

Cansu’yu b?rak?nca Eda’y? araban?n ön taraf?na çekip ne dersin iki bira al?p devam edelim mi dedim olur demi?ti son hız buldu?um bir tekel bayisine girip biralar?, çerezleri alm?? ve ?ehrin sapa ormanl?k bir yerine do?ru arabay? sürdüm.

Iss?z orman giri?inde, parlayan bir ay hafif bir yel ve bir adamla kad?n!
Sohbetimiz ilerledikçe daha da yak?nla??yor küçük flört a?amas?na geliyorduk ki saat gecenin ikisi olmu?tu.

–E?in bir ?ey..
–E? mi hahah siktir et onu kimbilir nerelerde sürtüyordur üç gündür yok ortal?kta
–Nas?l ihmal fiyat senin gibi bir kad?n?…çok güzelsin oysa
–Sahi mi
–Evet, ben olsam seni..
–Beni..eee hahaha

Ellerimi diz kapaklar?na koyup yava?ça ok?ad?m biraz ileriye ç?k?p bald?rlar?n? ok?am??t?m ki sessizce gözlerimin içine bakarak “yapamam ” deyip gitmek istedi ürkütmek istemiyordum elbette. Olur dedim ama olacak olan ?imdiden belli olmu?tu telefonlar?m?z? al?p b?rakt?m onu.

Cansu’ya olay? aktard???mda bir haftaya kalmaz sikersin o keva?eyi o vakit patron deyip güldü.

Dedi?i gibi olacak m?yd?!

Bir hafta geçmi?ti Eda ile sohbetlerimiz oluyor dosyas?n? inceleyerek ona güven, ve s?cakl?k a??l?yordum ki bir Pazar sabah? telefonuma gelen mesaj beni allak bullak etmi?ti.

Benimki tekrar yok, can?m s?k?l?yor.Sana geleyim mi